پرداخت خیریه

پرداخت فطریه ، کفاره روزه ، کمک به ایتام ، صدقات ، قربانی و…